44.197.-44.197.198.214
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

เบอร์โทรศัพท์ 0 3824 5051 Mobile 0660056081-2, 0660056084-5, 0660056250-2, 0660056254 เบอร์โทรสาร 038245051 ต่อ 409
|
|
|
|
|
|
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ


    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
    ข้อเสนอแนะ
    วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือน
    มาตรฐานในการบริหารการปฎิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
   HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO
    อัตตราค่ารักษาพยาบาล สธ 2560 
    กรมบัญชีกลางดูภาพทั้งหมด


    หมายเลขภายใน
   ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
     ตารางการใช้ห้องประชุม
     ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
        เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
    เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2564
     การจัดการความรู้
  
     MOPH Immunization Dashboardแผนปฏิบัติการปี2566รพ.สัตหีบกม.10  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข2565
ประกาศคณะกรรมการ สวด
เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯนพ.สสจ.ปีงบประมาณ2565
แผนเบิกพัสดุ ปีงบ66
แผนวัสดุคอมพิวเตอร์+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี66 คู่มือด้านความปลอดภัย
 นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
     ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
     ในการทำงาน

 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     รพ.สัตหีบกม.10

แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
     แบบจ่ายค่าตอบแทน(P4P)


เพิ่มเพื่อน หมอพร้อม
เพื่อรับบริการจองคิว OnLine

 รายงานความเสี่ยง HRMS
  บัญชีความเสี่ยง NRLS
 คู่มือ HRMS
บัญชีความเสี่ยง2564
แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์

   คณะกรรมการต่างๆ

    การฉีดวัคซีนโควิด-19ในคลินิกต่างๆ
   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
     และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   ตารางภาวะโภชนาการ
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 Menu ITA
 PCT

  Km1_vacc_f :171.100.233.102

   แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   แบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ


กลุ่มต่างด้าวอำเภอสัตหีบ
รายการการบันทึกตรวจน้ำประจำวัน

แบบประเมินตนเองสำหรับ
       โรงพยาบาล(7ด้าน)

ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสาร HA2018
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10

Downloadแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

  Line - MiT คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสัตหีบกม 10
ตารางการให้บริการคลินิกวัยรุ่น

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ
8128
2022-11-28
8127
2022-11-28
8126
2022-11-28
8125
2022-11-28
8124
2022-11-28

ลงประกาศ || ดูทั้งหมด


 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศบุคลากรผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564


มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

     โรคคอตีบ
     เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
     พลังสุขภาพจิตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
     เตือนภัยหนาว
     คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
     สัญญารเตือนเบาหวาน
     สุขภาพในที่ทำงาน
     ไอโอดีนกับเด็กไทย

Link หน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ
- ประกาศคุ้มครองข้อมูล รพ.สัตหีบ กม.10
- หนังสืออนุญาตของผู้ป่วย
- ใบขอสำเนาเวชระเบียนสัตหีบกม10
- แนวทางการให้สำเนาข้อมูลเวชระเบียน
- แนวทางปฎิบัติงานเวชระเบียน